Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze společenství vlastníků domu U Druhé baterie 205 a 206

 

Datum konání: 2. 12. 2009

Místo konání: prostor kočárkárny

Čas zahájení schůze: 17:30 hod

 

Podle přiložené prezenční listiny bylo přítomno 15 vlastníků jednotek v domě se spoluvlastnickým podílem 67,8 %.

 

Shromáždění společenství vlastníků jednotek bylo usnášení schopné.

 

Program:

1. zahájení schůze předsedou výboru

2. zpráva o činnosti výboru se zaměřením na opravu střechy

3. zpráva o hospodaření společenství, návrh na změnu platby do fondu oprav

4. výdaje a příjmy společenství

5. vystoupení zástupce správy budov

6 .diskuse,připomínky,návrhy

7. seznámení se zápisem a závěr

 

Průběh jednání a přijetí usnesení:

 

 

1. Jednání schůze shromáždění společenství vlastníků jednotek zahájil pan Vladislav Kříž, předseda společenství vlastníků. Přivítal přítomné a odůvodnil svolání schůze. Protože z řad přítomných vlastníku jednotek nebyly vzneseny připomínky ani návrhy na doplnění programu, pokračovalo se dle programu uvedeného na pozvánkách.

 

 

2. Pan Kříž informoval přítomné o předběžných krocích pro přípravu generální opravy střechy, které podnikl na základě zápisu z předchozí schůze. Všichni přítomní členové byli seznámeni s vyjádřením firmy Střechy Mareš, která připravila předběžnou kalkulaci generální opravy střechy. Dle tohoto vyjádření je součastný stav střechy nedobrý nikoliv havarijní. Tato předběžná kalkulace může být použita k žádosti o případný úvěr. Dále byli přítomní členové seznámeni s možností a podmínkami čerpání úvěru na případnou generální opravu střechy u KB.

 

Diskuze na téma odklad generální opravy střechy o 5 a více let.

Pan Kuna upozornil přítomné vlastníky, že střecha je podle jeho názoru ve velmi špatném stavu a doporučil co nejrychlejší opravu. Paní Šedá informovala přítomné o tom, že při silnějším větru již došlo k pádu několika střešních tašek, a upozornila na možné riziko zranění či škod na majetku, které by tyto padající střešní tašky mohly způsobit.

 

Hlasování o odkladu generální opravy střechy:

 

Proti ………… 4,48%

Pro:………….81,48%

Zdrželo se ……6,66 %

 

Výsledkem hlasování je odsouhlasení odkladu generální opravy střechy.

 

Diskuze na téma možného čerpání úvěru na generální opravu střechy.

 

Hlasování o možnosti čerpání úvěru

 

Proti …………. 4,48%

Pro:………….81,48%

Zdrželo se ….…6,66. %

 

Výsledkem hlasování je zamítnutí čerpání úvěru na generální opravu střechy.

 

 

3. Pan Kříž seznámil přítomné vlastníky s konečným stavem účtu společenství vlastníků. Na účtu byla k 2.12. 2009 částka 323.777,60. s tím, že ještě neodešly všechny povinné platby za měsíc prosinec. Dále pan Kříž informoval přítomné vlastníky, že součastný roční příjem do fondu oprav činí 276,000,- Kč.

 

Diskuze na téma hospodaření společenství

 

Přítomní vlastníci se shodli na tom, že by na příští schůzi také chtěli být informováni nejen o konečném stavu účtu, ale i o konečném stavu fondu oprav. Dále bylo dohodnuto, že každoroční schůze o hospodaření společenství bude nejpozději v dubnu maximálně začátkem května. V rámci této schůze obdrží každý vlastník bytové jednotky jednoduchou písemnou zprávu o hospodaření společenství ( kolik bylo peněz bylo přijato do FO, kolik vydáno a rozpis běžných oprav).

 

Na základě této diskuse doplnil pan Kříž do zápisu také stav pouze FO, který byl k 9. 12. 2009 ve výši  347.294,- Kč.

 

 

 

Návrh na zvýšení plateb do fondu oprav za účelem vyšších vlastních úspor na generální opravu střechy na 30Kč / m2.

 

Každý přítomný vlastník bytové jednotky obdržel v tištěné formě přehledný návrh navýšení pro jednotlivé bytové jednotky, a to jak při navýšení na 30 Kč / m2, tak při nižším navýšení pouze na 25 Kč /m2.

 

Diskuse na téma navýšení plateb do FO.

 

Všichni přítomní se shodli, že je nezbytné navýšit fond oprav tak, aby se z našetřených peněz pokryla generální oprava střechy nebo se alespoň v budoucnu snížila výše možného čerpaného úvěru.

 

 

 

 

Hlasování o navýšení plateb do FO na 30 Kč / m2 od 1.1. 2010

 

Proti …. …….11,2%

Pro:…………81,42%

Zdrželo se ……0%

 

Výsledkem hlasování je navýšení plateb do fondu oprav na 30 Kč/m2 a to s platností od 1. 1. 2010.

 

 

4. Všichni přítomní obdrželi podrobný rozpis výdajů a plateb společenství vlastníků, který vypracovala paní Lenka Jungbauerová na základě výpisů s účtu, faktur a plateb.

 

Diskuse na téma výdaje společenství.

 

Všichni přítomní vlastníci se shodli na tom, že se budou provádět pouze nutné opravy a to pokud možno svépomocí (např. výměna žárovek, údržba zeleně před domem, zasklení oken ve společných prostorách) a o všech větších opravách se bude rozhodovat společně na mimořádně svolaných schůzích.

Dále bylo domluveno, že budou zabezpečena všechna okna v prádelně tak, aby nedocházelo k jejich poškození. Zajištění oken bude provedeno svépomocí a to řetízky, které zamezí pádu okna na parapet a následnému rozbití skla. Opravu provede pan Hrabina.

 

5. Schůze společenství vlastníků se také zúčastnila paní Kladenská, které zastupovala správu budov Austis.  Paní Kladenská byla požádána, zda by pro nás Austis mohl připravovat jednoduché přehledy plateb, něco na způsob toho, co vypracovala paní Jungbauerová.

 

Dále nás paní Kladenská informovala o možnosti úklidu obecního chodníku za poplatek. Jedná se o úklid chodníku v délce 400m, za který uklízející osoba obdrží 2.000 Kč + sněhový příplatek.

 

6. Při závěrečné diskusi byla tázána paní Kladenská, zda má nějaké informace o opravě chodníku a silnice v ulici U Druhé baterie. Všechny ostatní okolní ulice, které byly ve velmi špatném stavu, byly opraveny během tohoto roku, jen ulice U Druhé baterie nebyla. Podle informací získaných od dělníků, kteří opravovali okolní ulice by oprava ulice U Druhé baterie měla probíhat na jaře roku 2010. Přítomní vlastníci se shodli, že pokud by k opravě ulice a chodníků na jaře roku 2010 nedošlo, bylo by dobré kontaktovat i ostatní domy v ulici a poslat na radnici dopis s dotazem na tuto opravu.

 

Dále byl panem Hrabinou a panem Křížem vznesen návrh na možnost vytvoření vlastní plynové kotelny na teplo a ohřev teplé vody pouze pro domy U Druhé baterie 205 a 206 a následného odpojení se do teplárny.  K tomuto návrhu je potřeba zjistit bližší informace, vyjádření Odboru životního prostření a také dostatečné finanční prostředky. Součastnou prioritou stále zůstává generální oprava střechy.

 

7. Zápis z této schůze bude vyhotoven nejpozději do 14 dnů a rozdán do poštovních schránek všem vlastníkům bytových jednotek.

 

V Praze 9.12. 2009 zpracovala Ivana Kravarová